Go to Top

Γλωσσάριο

«Calculation pressure»: Με τον όρο «Πίεση υπολογισμού» νοείται μια θεωρητική πίεση τουλάχιστον ίση με την πίεση δοκιμής που, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της μεταφερόμενης ουσίας, μπορεί να υπερβαίνει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό την πίεση εργασίας. Χρησιμοποιείται μόνο για τον καθορισμό του πάχους των τοιχωμάτων του κελύφους, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική ή εσωτερική ενισχυτική συσκευή [βλέπε επίσης «πίεση εκκένωσης«, «πίεση πλήρωσης«, «μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση μετρητήκαι «πίεση δοκιμής«].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαμενές, βλέπε Κεφάλαιο 6.7.

Capacity of shell or shell compartment”: με τον όρο “Χωρητικότητα κελύφους ή διαμέρισμα κελύφους” για δεξαμενές, νοείται ο συνολικός εσωτερικός όγκος του κελύφους ή του διαμερίσματος κελύφους σε λίτρα ή κυβικά μέτρα. Όταν είναι δυνατή η πλήρης πλήρωση του κελύφους ή του διαμερίσματος κελύφους εξαιτίας του σχήματος ή της κατασκευής του, η μειωμένη αυτή χωρητικότητα θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του βαθμού πλήρωσης και για τη σήμανση της δεξαμενής.

“Cargo transport unit”: Με τον όρο “Μονάδα μεταφοράς φορτίου” νοείται ένα όχημα, ένα εμπορευματοκιβώτιο, ένα εμπορευματοκιβώτιο – δεξαμενή, μια φορητή δεξαμενή ή ένα MEGC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: O ορισμός αυτός ισχύει μόνο για την εφαρμογή της ειδικής διάταξης 302 του Κεφαλαίου 3.3 και του Κεφαλαίου 5.5.

«Carriage»: Με τον όρο «Μεταφορά» νοείται η αλλαγή τόπου των επικίνδυνων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων στάσεων αναγκαίων λόγω των συνθηκών μεταφοράς και περιόδων κατά τις οποίες τα επικίνδυνα υλικά παραμένουν εντός των οχημάτων, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων που είναι απαραίτητες λόγω συνθηκών κυκλοφορίας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αλλαγή τόπου. Αυτός ο ορισμός καλύπτει επίσης την ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων εμπορευμάτων για την αλλαγή τρόπου ή μέσου μεταφοράς (μεταφόρτωση). Αυτό θα εφαρμόζεται εφόσον τα έγγραφα μεταφοράς που δείχνουν τον τόπο αποστολής την ημερομηνία αποστολής και τον τόπο υποδοχής παρουσιάζονται εφόσον ζητηθούν και εφόσον οι συσκευασίες και οι δεξαμενές δεν ανοίγονται κατά τη διάρκεια της προσωρινής αποθήκευσης, παρά μόνο για ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές.

«Carriage in bulk»: Με τον όρο «μεταφορά φορτίων χύμα» νοείται η μεταφορά μη συσκευασμένων στερεών ή ειδών σε οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια. Ο όρος δεν έχει εφαρμογή σε συσκευασμένα εμπορεύματα ούτε σε ουσίες που μεταφέρονται σε δεξαμενές.

«Carrier» : Με τον όρο «Μεταφορέας» νοείται η επιχείρηση που επιτελεί τη μεταφορική λειτουργία με ή χωρίς μεταφορική σύμβαση (μεταφοράς). “CGA”: Με τον όρο CGA νοείται Ένωση Συμπιεσμένων Αερίων (Compresses Gas Association, CGA, 4221, Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, United States of America.

“CIM”: οι Ενιαίοι Κανόνες που αφορούν τη σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων [Παράρτημα Β της Σύμβασης για τη Διεθνή Μεταφορά Σιδηροδρομικώς (COTIF)], όπως τροποποιήθηκε.

«Closed container» : βλέπε “Container”

«Closed vehicle»: Με τον όρο «Κλειστό όχημα» νοείται ένα όχημα με αμάξωμα που είναι δυνατό να κλειστεί.

«Closure» : Με τον όρο «κλείσιμο» νοείται η συσκευή που κλείνει ένα άνοιγμα ενός δοχείου.

“CMR” : η Συνθήκη επί της Σύμβασης για τη Διεθνή Μεταφορά Εμπορευμάτων Οδικώς (Γενεύη, 19 Μαΐου 1956), όπως τροποποιήθηκε.

«Collective entry» : Με τον όρο «Ομαδική καταχώρηση» νοείται μια καταχώρηση για μια καλώς ορισμένη ομάδα ουσιών ή ειδών (βλέπε 2.1.1.2, B, C και D).

«Combination packaging» : Με τον όρο «Συνδυασμένη συσκευασία» νοείται ο συνδυασμός συσκευασιών για σκοπούς μεταφοράς, που συνίσταται από μία ή περισσότερες εσωτερικές συσκευασίες ασφαλισμένες σε εξωτερικό κόλο σύμφωνα με την 4.1.1.5.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα «εσωτερικά» της «συνδυασμένης συσκευασίας» ορίζονται πάντα ως «εσωτερικές συσκευασίες» και όχι ως «εσωτερικά δοχεία«. Μια γυάλινη φιάλη αποτελεί παράδειγμα τέτοιας «εσωτερικής συσκευασίας«.

«Combustion heater»: Με τον όρο «Θερμαντήρες καύσης» νοείται συσκευή που χρησιμοποιεί απευθείας υγρό ή αέριο καύσιμο και δεν χρησιμοποιεί την αποβαλλόμενη θερμότητα από τη μηχανή πρόωσης του οχήματος.

«Competent authority» : Με τον όρο «Αρμόδια Αρχή» νοείται η αρχή ή αρχές ή οποιοδήποτε άλλο σώμα ή σώματα που χαρακτηρίζονται έτσι σε κάθε κράτος και σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία.

«Compliance assurance» (ραδιενεργό υλικό) : Με τον όρο «Πιστοποίηση συμφωνίας» (ραδιενεργό υλικό) νοείται ένα συστηματικό πρόγραμμα μέτρων που εφαρμόζονται από μία αρμόδια αρχή και που έχει στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των απαιτήσεων της Συμφωνίας ADR στην πράξη.

«Composite IBC with plastics inner receptacle» : Με τον όρο «Σύνθετο IBC με πλαστικό εσωτερικό δοχείο» νοείται ένα IBC με δομικό εξοπλισμό της μορφής άκαμπτου εξωτερικού περιβλήματος που εμπεριέχει ένα εσωτερικό πλαστικό δοχείο μαζί με όποια άλλη συσκευή λειτουργίας ή δομικό εξοπλισμό. Είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε το εσωτερικό δοχείο και το εξωτερικό περίβλημα όταν συναρμολογηθούν, δημιουργούν και χρησιμοποιούνται ως μία ενιαία μονάδα που μπορεί να πληρωθεί, αποθηκευθεί ή να κενωθεί ως τέτοια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος «Πλαστικά υλικά«, σε συνδυασμό με εσωτερικά δοχεία για σύνθετα IBCs θα εννοείται ότι συμπεριλαμβάνει άλλα πολυμερή υλικά όπως ελαστικό.

«Composite packaging (plastics material)» : Με τον όρο «Σύνθετη συσκευασία (πλαστικού υλικούνοείται μία συσκευασία που αποτελείται από ένα εσωτερικό πλαστικό δοχείο και μια εξωτερική συσκευασία (από μέταλλο, ινοσανίδες, κόντρα πλακέ, κλπ.). Μετά τη συναρμολόγηση μια τέτοια συσκευασία παραμένει αδιάσπαστη μονάδα. Ως τέτοια και πληρώνεται, αποθηκεύεται, αποστέλλεται και κενώνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε ΣΗΜΕΙΩΣΗ υπό «Σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη, ή ψαμμάργιλο)».

«Composite packaging (glass, porcelain ή stoneware)» : Με τον όρο «Σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη, ή ψαμμάργιλονοείται συσκευασία που αποτελείται από εσωτερικό δοχείο από γυαλί, πορσελάνη ή πηλό και μια εξωτερική συσκευασία (από μέταλλο, ξύλο, ινοσανίδες, πλαστικό υλικό, τεταμένο πλαστικό υλικό κλπ.). Μετά τη συναρμολόγηση μια τέτοια συσκευασία παραμένει αδιάσπαστη μονάδα. Ως τέτοια και πληρώνεται, αποθηκεύεται, αποστέλλεται και κενώνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα «εσωτερικά» των «σύνθετων συσκευασιών» ορίζονται κανονικά ως «εσωτερικά δοχεία«. Για παράδειγμα, το «εσωτερικό» ενός 6HA1 (σύνθετη συσκευασία, πλαστικό υλικό) είναι ένα τέτοιο «εσωτερικό δοχείο» αφού κανονικά δεν είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί μία λειτουργία συγκράτησης χωρίς την «εξωτερική του συσκευασία» και άρα δεν αποτελεί «εσωτερική συσκευασία«.

«Confinement system» : Με τον όρο «Σύστημα συγκράτησης» για τη μεταφορά υλικών Κλάσης 7 νοείται η συγκέντρωση σχάσιμου υλικού και συστατικών της συσκευασίας που ορίζονται υπό του σχεδιαστού και συμφωνούνται υπό της αρμόδιας αρχής καθώς προορίζονται για τη διατήρηση ασφάλειας κρισιμότητας.

«Conformity assessment» : Με τον όρο «Αξιολόγηση συμμόρφωσης» νοείται η διαδικασία πιστοποίησης της συμμόρφωσης ενός προϊόντος σύμφωνα με τις διατάξεις των τμημάτων 1.8.6 και 1.8.7 σε σχέση με την έγκριση τύπου, επόπτευση της κατασκευής και αρχική επιθεώρηση και δοκιμή.

«Consignee» : Με τον όρο «Παραλήπτης» νοείται ο παραλήπτης σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς. Αν ο παραλήπτης ορίζει έναν τρίτο σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τη σύμβαση μεταφοράς, το άτομο αυτό θα θεωρείται ο παραλήπτης με την έννοια της Συμφωνίας ADR. Αν η μεταφορική λειτουργία λαμβάνει χώρα χωρίς σύμβαση μεταφοράς, η επιχείρηση που αναλαμβάνει την ευθύνη των επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά την άφιξη θα θεωρείται ο παραλήπτης.

«Consignment» : Με τον όρο «Αποστολή» νοείται κάθε κόλο ή κόλα, ή φορτίο επικίνδυνων εμπορευμάτων, που φέρεται προς μεταφορά από έναν αποστολέα.

«Consignor» : Με τον όρο «Αποστολέας» νοείται η επιχείρηση που αποστέλλει επικίνδυνα εμπορεύματα είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων. Αν η μεταφορική λειτουργία εκτελείται υπό σύμβαση μεταφοράς, ο αποστολέας είναι ο αποστολέας σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς.

«Container» : Ο όρος «εμπορευματοκιβώτιο» σημαίνει αντικείμενο εξοπλισμού μεταφοράς (ανυψούμενο όχημα ή άλλες παρόμοιες κατασκευές):

– μόνιμου χαρακτήρα και κατά συνέπεια επαρκούς αντοχής ώστε να είναι κατάλληλο για επαναλαμβανόμενη χρήση

– ειδικά σχεδιασμένο για να διευκολύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων, με ένα ή περισσότερα μέσα μεταφοράς, χωρίς θραύση του φορτίου.

– εξοπλισμένου με συσκευές που επιτρέπουν την εξυπηρετική στοιβασία και το χειρισμό του, ειδικότερα όταν μεταφορτώνεται από ένα μέσο μεταφοράς σε άλλο.

– σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολη η πλήρωση και η κένωση.

– που έχει εσωτερικό όγκο όχι μικρότερο από 1 m3 , εκτός από εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού.

Επιπρόσθετα:

“Small container”: Με τον όρο «Μικρό εμπορευματοκιβώτιο» νοείται ένα εμπορευματοκιβώτιο το οποίο έχει συνολική εξωτερική διάσταση (μήκος, πλάτος ή ύψος) λιγότερο από 1,5 m, ή εσωτερικό όγκο όχι μεγαλύτερο από 3 m3

«Large container” : Με τον όρο «Μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο» νοείται :

(a) ένα εμπορευματοκιβώτιο που δεν πληροί τον ορισμό του μικρού εμπορευματοκιβωτίου.

(b) υπό την έννοια της Διεθνούς Σύμβασης για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια (CSC), ένα εμπορευματοκιβώτιο με τέτοιο μέγεθος ώστε το εμβαδόν που περικλείεται στις τέσσερις κάτω γωνίες του να είναι

(i) τουλάχιστον 14 m2 (150 τετραγωνικά πόδια) ή

(ii) τουλάχιστον 7 m2 (75 τετραγωνικά πόδια) αν έχει άνω γωνιακά εξαρτήματα

«Closed container” : Με τον όρο «Κλειστό εμπορευματοκιβώτιο» νοείται ένα εντελώς κλειστό εμπορευματοκιβώτιο με άκαμπτη οροφή, άκαμπτα πλευρικά τοιχώματα, άκαμπτα καπάκια και πάτωμα. Ο όρος περιλαμβάνει εμπορευματοκιβώτια με άνοιγμα στην οροφή όπου η οροφή μπορεί να κλείσει κατά τη μεταφορά.

«Open container” : Mε τον όρο Ανοιχτό εμπορευματοκιβώτιονοείται ένα εμπορευματοκιβώτιο ανοιχτής οροφής ή εμπορευματοκιβώτιο με βάση εξέδρα.

«Sheeted container”: Με τον όρο «εμπορευματοκιβώτιο με κάλυμμα» νοείται ένα ανοιχτό εμπορευματοκιβώτιο εξοπλισμένο με κάλυμμα ώστε να προστατεύονται τα εμπορεύματα που φορτώνονται. Μια δεξαμενή σε ειδικό αμάξωμα

“Swap body” είναι ένα εμπορευματοκιβώτιο που, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 283:1991 έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

– από την άποψη της μηχανικής αντοχής, κατασκευάζεται μόνο για μεταφορά σε βαγόνι ή σε όχημα ή σε πλοία Ro-Ro,

– δεν μπορεί να στοιβαχθεί,

– μπορεί να αφαιρεθεί από οχήματα με εξοπλισμό των ίδιων των οχημάτων και πάνω στα δικά του στηρίγματα και μπορεί να ξαναφορτωθεί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος «εμπορευματοκιβώτιο» δεν καλύπτει συμβατικές συσκευασίες, IBCs, εμπορευματοκιβώτιαδεξαμενές ή οχήματα. Εντούτοις, ένα εμπορευματοκιβώτιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συσκευασία για τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού.

«Containment system» : Με τον όρο «Σύστημα ανάσχεσης» για τη μεταφορά υλικών Κλάσης 7, νοείται η συγκέντρωση συστατικών της συσκευασίας που ορίζονται από το σχεδιαστή ως προοριζόμενα για την ανάσχεση του ραδιενεργού υλικού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

«Control temperature» : Με τον όρο «Θερμοκρασία ελέγχου» νοείται η μέγιστη θερμοκρασία στην οποία το οργανικό υπεροξείδιο ή αυτενεργή ουσία μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια.

“Conveyance” : Με τον όρο “Μέσο μεταφοράς” νοείται, για τη μεταφορά οδικώς ή σιδηροδρομικώς, ένα όχημα ή μία φορτάμαξα.

 

«Criticality safety index (CSI)» : Με τον όρο «Δείκτης ασφαλείας κρισιμότητας» αναγεγραμμένου επί ενός κόλου, υπερσυσκευασίας ή εμπορευματοκιβωτίου περιέχοντος σχάσιμο υλικό, για τη μεταφορά υλικών Κλάσης 7, νοείται ένας αριθμός ο οποίος χρησιμοποιείται ως ένδειξη ελέγχου επί της συγκέντρωσης των κόλων, υπερσυσκευασιών ή εμπορευματοκιβωτίων που περιέχουν σχάσιμο υλικό.

«CSC» : Με τον όρο «CSC» νοείται η Διεθνής Σύμβαση για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια (Γενεύη, 1972) με τις αλλαγές και την έκδοση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Λονδίνο.

«Crate» : Με τον όρο «Κλωβό» νοείται μια εξωτερική συσκευασία με ατελείς επιφάνειες.

“Critical temperature” : Με τον όρο “Kρίσιμη θερμοκρασίανοείται η θερμοκρασία πάνω από την οποία η ουσία δεν μπορεί να υφίσταται σε υγρή κατάσταση.

«Cryogenic receptacle» : Με τον όρο «Κρυογενικό δοχείο» νοείται ένα μεταφερόμενο θερμικά μονωμένο δοχείο για υγροποιημένα αέρια υπό ψύξη χωρητικότητας όχι πάνω από 1000 λίτρα. (Βλέπε επίσης Open cryogenic receptable”)

«Cylinder» : Με τον όρο «Κύλινδρος» νοείται ένα μεταφερόμενο δοχείο πίεσης χωρητικότητας σε νερό όχι μεγαλύτερης των 150 λίτρων (βλέπε επίσης «Δέσμη Κυλίνδρων (πλαίσιο).